top of page

Sửa đổi của L. 4251/2014 về thủ tục Thị thực vàng Hy Lạp

Các Điều 91-93 của L. 5007/2022, được xuất bản hợp pháp trên Công báo Chính phủ Hy Lạp Vol. A'241/23-12-2022, đã sửa đổi điều. 20 phần. B’ và điều. 8 phần.10,11 của L. 4251/2014, liên quan đến Thủ tục Golden Visa, như sau:

I. Giá trị tối thiểu của tài sản 1
01. Giá trị tối thiểu để mua bất động sản thay đổi thành 500.000 euro (thay vì 250.000 euro) áp dụng
cho các khu vực sau:
(1) Các vùng thuộc Bắc,Trung và Nam của Athens
(2) Đô thị Vari – Voula – Vouliagmeni
(3) Đô thị Thessaloniki
(4) Đảo Mykonos và đảo Santorini
02. Đối với những khu vực này, giá trị tối thiểu của bất động sản phải được chi trả bằng việc mua một
và chỉ một bất động sản.
03. Giá trị tối thiểu để mua bất động sản vẫn ở mức 250.000 euro áp dụng cho các khu vực sau:
(1) Vùng Piraeus
(2) Tất cả các khu vực khác của Hy Lạp không được đề cập ở trên.
04. Trong trường hợp này, giá trị tối thiểu của bất động sản có thể được chi trả thông qua việc mua
một hoặc nhiều bất động sản.

II. Giai đoạn chuyển tiếp 2
Quyền mua với giá trị tối thiểu 250.000 euro
05. Tất cả các nhà đầu tư vẫn có thể hoàn thành khoản đầu tư của mình với giá trị tối thiểu 250.000
euro trước đó với các điều kiện sau:
(1) Hợp đồng mua bán bất động sản phải được ký trước ngày 31.12.2023.
(2) Nhà đầu tư phải đặt cọc tối thiểu 10% giá mua BĐS trước ngày 30.04.2023.
(3) Việc thanh toán tiền đặt cọc cần phải được xác nhận bởi:
a) thông qua sec từ tài khoản ngân hàng Hy Lạp của nhà đầu tư, hoặc chuyển khoản
ngân hàng hoặc thanh toán qua POS được kết nối với tài khoản ngân hàng Hy Lạp
của nhà đầu tư (như đã được quy định trong quy định pháp luật trước đó), hoặc
b) một hợp đồng sơ bộ có công chứng, hoặc
c) một thỏa thuận riêng vào một ngày nhất định, cùng với bằng chứng thanh toán có liên quan (chuyển khoản ngân hàng và sao kê ngân hàng)

Quyền thay đổi tài sản
06. Trong trường hợp việc mua bất động sản được chọn ban đầu sẽ không được hoàn thành cho đến
ngày 30.04.2023, nhà đầu tư có thể hoàn thành việc đầu tư thông qua một bất động sản khác (một hoặc
nhiều) với giá trị tối thiểu là 250.000 euro cho đến ngày 31.12.2023.

III. Giấy ủy quyền (PoA) được chấp nhận cho Đơn xin Thị thực Vàng 3
07. Điều này được nêu rõ ràng và hợp pháp tại điều. 8 phần.10 của L. 4251/2014, như được sửa đổi bởi
điều. 93 của L. 5007/2022, kể từ ngày 23.12.2022 (ngày công bố các sửa đổi trên Công báo Chính
phủ), Giấy ủy quyền Công chứng (PoA) có đóng dấu Apostille có thể được sử dụng cho đơn xin Thị
Inhomes-Icon.png
bottom of page