top of page

Nhà đầu tư EB-5, Thị trường đang chuyển dịch nhanh chóng

Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 tạo cơ hội cho các nhà đầu tư từ tất cả các quốc gia nhận được quy trình xử lý đơn I-526 nhanh hơn và thị thực “để riêng” có sẵn ngay lập tức — một lợi thế rất lớn cho các nhà đầu tư từ các quốc gia đang tồn đọng như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam .


Tổng số nhà đầu tư EB-5

Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2020, 78.278 nhà đầu tư đã đăng ký chương trình EB-5. Hầu hết các nhà đầu tư – khoảng 80 phần trăm – đến từ bốn quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Vương quốc Anh. Một số lượng lớn các ứng viên cũng đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, Mexico và Nigeria. Năm 2014, 85% trong số 10.692 thị thực EB-5 được cấp là dành cho công dân Trung Quốc theo một nghiên cứu của Savills Studley, một công ty dịch vụ bất động sản. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Trump đã ký luật gia hạn Chương trình Trung tâm Khu vực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh luật gia hạn chương trình trung tâm khu vực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2027.

Nguồn theo tài liệu của USA Education Fund.

Inhomes-Icon.png
bottom of page